بزرگراه چمران – تقاطع سئول (یادگار)

  • پل های عابر کابلی بزرگراه شهیدچمران تقاطع سئول، نخستین پل عابر کابلی به طول دهانه 42 متر بوده که در محدوده منطقه 1 و با توجه به فضای باز اطراف، طراحی و نصب گردید.