شمال به جنوب حقانی(خروجی رسالت غرب)

  • پل شمال به جنوب حقانی(خروجی رسالت غرب)واقع در خیابان حقانی