داخل بوستان نهج البلاغه

  • این پل در اوایل سال 1388 بر روی دره ای به ارتفاع تقریباً 25 متر در بوستان نهج البلاغه تهران به منظور ایجاد دسترسی به دو طرف دره طراحی گردید. پل فوق از نوع قوسی فلنجی، همراه با عرشه خرپایی بوده و دارای طول نهایی 9/65 متر و عرض عرشه 2 متر است. نکته حائز اهمیت در این پل مدت زمان طراحی، ساخت و نصب آن با توجه به شرایط سخت توپوگرافی منطقه است که جمعا 70 روز به طول انجامید.