پل خیابان دماوند

  • تا قبل از ساخت این پل به دلیل اینکه خیابان دماوند یکی از مسیرهای پر تردد شهر تهران بود، نمازگزارن برای دسترسی به مسجد با مشکل روبرو بوده و به ناچار باید از عرض خیابان عبور می کردند که بسیار خطرناک و حادثه آفرین بود. پل مذکور از نوع قوسی همراه با عرشه خرپایی بوده که دارای مشخصات زیر است:
    • طول دهانه 45 متر و طول قوس 62 متر
    • عرض عرشه 2 متر و ارتفاع تاج قوس از سطح سواره رو 10/6 متر